Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Zasady przebywania osób trzecich w placówce

Szanowni Państwo,


podejmując działania zmierzające do minimalizacji ryzyka zagrożenia rozprzestrzeniania się epidemii wirusa COVID-19 i realizując obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczniów, nauczycieli oraz pracowników naszej jednostki, wstęp na teren placówki jest możliwy jedynie po uprzednim zastosowaniu się do poniższej procedury. Wejście do budynków oświatowych odbywa się tylko w uzasadnionych przypadkach, w związku z koniecznością ograniczenia wizyt osób postronnych (np. na wezwanie Dyrekcji lub konieczności wspólnego rozwiązania z rodzicami lub opiekunami prawnymi sprawy dot. dziecka). Drzwi placówki pozostają zamknięte i koniecznym jest powiadomienie o planowanej wizycie w jednostce (np. telefoniczne).
Wejście na teren placówki jest ewidencjonowane w zakresie danych osobowych dot. imienia i nazwiska osoby oraz numeru telefonu kontaktowego. Dane te pozwolą uzyskać z Państwem szybki kontakt służb sanitarnych w razie konieczności powiadomienia o zagrożeniu epidemiologicznym.
Podstawami prawnymi stosowania ograniczeń związanych z bezpieczeństwem sanitarnym jest art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r, poz. 910) oraz wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2020 r., Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizacji roku szkolnego 2020/2021 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Natomiast w zakresie przetwarzania danych osobowych możemy od Państwa żądać ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze (naszej placówce) związanego z wykonaniem obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i realizacją przepisów prawa w tym zakresie.
Prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad wejścia na teren budynku naszej jednostki.
  1. Wejście do budynku placówki możliwe jest po wcześniejszym powiadomieniu personelu – za pomocą dzwonka przy drzwiach lub telefonicznie. W czasie pracy jednostki wejścia pozostają zamknięte dla osób postronnych.
  2. Wejście każdej osoby na teren obiektu będzie ewidencjonowane. Z tego względu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego – zapisze je pracownik placówki w specjalnej liście wizyt. Koniecznym jest podanie celu wizyty oraz personaliów osoby (pracownika przedszkola), do której się udajemy, w tym numeru pokoju/sali. Zostanie zapisana także godzina wizyty – wejścia na teren budynku.
  3. Przed wejściem do budynku należy założyć maskę ochronną a następnie – już po wejściu do budynku – zdezynfekować dłonie płynem w dozowniku umieszczonym przy drzwiach.
  4. Czas wizyty powinien być ograniczona do minimum. W trakcie załatwiania sprawy prosimy o posługiwanie się własnymi przyborami papierniczymi, tj. długopisem itp.;
  5. Przez cały czas przebywania w placówce oraz w trakcie rozmów z jej pracownikami, obowiązuje noszenie masek ochronnych.
  6. Po zakończonej wizycie pracownik placówki pomoże Państwu opuścić jednostkę, tj. otworzy drzwi i zapisze godzinę jej opuszczenia.
  7. Przed opuszczeniem jednostki prosimy o powtórną dezynfekcję dłoni płynem znajdującym się w pobliżu drzwi.
  8. O wszelkich sytuacjach lub zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo sanitarne naszej jednostki prosimy powiadomić pracownika jednostki towarzyszącemu w Państwa wizycie lub bezpośrednio dyrekcję.
  9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wizytą w placówce znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
Komunikat 2020-09-02, 09:03 | autor: Ewa Warchał
Przedszkolowo.pl logo