STATUT


STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 1 w LEWINIE BRZESKIM
Postanowienia niniejszego statutu wynikają z:
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz.96, z 2003 r. nr 146, poz.1416,
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z 2009 r. nr 31, poz. 208)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  • Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)
  • 6. Uchwały Nr XLIX/365/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie.
  • 7. Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lewin BrzeskiROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 11. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne nr 1
2. Siedzibą przedszkola jest budynek położony przy Alei Wojska Polskiego 13 w Lewinie Brzeskim
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Lewin Brzeski.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim
6. Przedszkole używa pieczęci o treści:


PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 1
49 – 340 LEWIN BRZESKI
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 13.

§ 2


Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
3. Niniejszego Statutu.

§ 31. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
• Gminę Lewin Brzeski,
• Rodziców w formie opłat z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia oraz opłat za udział ich dziecka za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnej realizacji podstawy programowej.
2. Współfinansowanie przedszkola oraz zasady wnoszenia opłat przez rodziców odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty( Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz.2572 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola

§ 41. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, koncentrując się na:
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju i udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej,
c) sprawowaniu opieki nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowanie opieki dzieciom niepełnosprawnym,
d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do szkoły.

2. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w następujący sposób:
a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, zapewnienie dzieciom równych szans rozwoju, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
c) tworzenie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie,
d) rozwijanie wrażliwości moralnej,
e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych uczuć i przeżyć,
g) rozwijanie wrażliwości estetycznej,
h) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
i) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju psychicznego i fizycznego,
j) poznanie zasad bezpiecznego postępowania, wdrażanie do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.

§ 51. Celem wychowania przedszkolnego jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
d) ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
e) rozwijanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
g) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
i) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
j) kształtowanie u dzieci przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich.

2. Przedszkole jest instytucją powołaną do wykonywania określonych programem zadań dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, które nauczyciel realizuje w ramach obszarów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku,
c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
g) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem,
h) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
i) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne,
j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
m) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
n) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
o) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.3. Zadaniem przedszkola jest:
a) tworzenie optymalnych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, stosując zasadę „nauka poprzez zabawę”,
b) zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka w klimacie zaufania, tolerancji, rozumienia potrzeb i poszanowania jego praw,
c) rozwijanie aktywności poznawczej dziecka poprzez różnorodne formy działania, przeżywania własnych doświadczeń i stosowanie nowatorskich metod pracy,
d) dostrzeganie indywidualnych potrzeb dziecka poprzez diagnozę i wspomaganie jego prawidłowego rozwoju,
e) planowanie i organizowanie pracy z dziećmi w oparciu o obowiązującą podstawę programową, pedagogiczne koncepcje nauczania i wychowania, zatwierdzone programy nauczania,
f) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności,
g) przygotowanie dzieci do znalezienia się w różnych sytuacjach w świecie dorosłych poza przedszkolem.

4. Realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez:
a) bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
c) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
d) kierowanie dzieci do poradni psychologiczno- pedagogicznej na podstawie przeprowadzonej obserwacji i diagnozy,
e) współdziałanie ze szkołami działającymi w środowisku, organami, instytucjami o charakterze kulturalno-oświatowym i gospodarczym, dzięki którym dzieci mają możliwość podejmowania i inicjowania różnych form aktywności.

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, religijnej oraz wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych poprzez:
a) dbanie o kulturę języka polskiego,
b) organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym,
c) tworzenie tradycji przedszkola,
d) zapoznawanie dzieci z historią i symbolami narodowymi,
e) przybliżanie tradycji, kultury regionu,
f) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych.

6. Podstawowe formy działalności przedszkola to:
a) zajęcia edukacyjne organizowane z całą grupą
b) zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach
c) zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze dla dzieci mających trudności w nauce
d) zajęcia dodatkowe (za zgodą rodziców)
e) wycieczki i spacery
f) uroczystości przedszkolne,
g) spontaniczna działalność dziecka,
h) prace porządkowe i samoobsługowe,
i) współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi,
j) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi.
7. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp. (organizowanie są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze i itd.),
c) co najmniej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d) pozostałe 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
8. Przedszkole sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem dzieci, stymuluje ich wszechstronny rozwój, prowadzi działalność profilaktyczną i kompensacyjną, wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
9. Przedszkole zapewnienia dzieciom bezpieczny pobyt oraz określa sposób bezpiecznego przyprowadzania i powrotu wychowanków do domu poprzez wprowadzenie pisemnych oświadczeń o odbiorze dzieci przez osoby inne niż rodzice lub opiekunowie dziecka. Dzieci przyprowadzane są do sali przez woźną lub pomoc nauczyciela, a odbierane przez rodziców bezpośrednio od nauczycielki, pomocy nauczyciela.
10. Przedszkole pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze;
a) dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka,
b) informuje na bieżąco o jego postępach wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby.
11. Przedszkole może za zgodą rodziców realizować programy własne, wprowadzać innowacje pedagogiczne, eksperymenty oraz zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne dla każdego dziecka, uczęszczającego do przedszkola.
12. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
14. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe finansowane przez organ prowadzący. Oferta uzależniona jest od: potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, posiadanych środków finansowych, wyboru rodziców.
15. Dyrektor organizuje zajęcia dodatkowe, których prowadzenie może powierzyć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zatrudnić nowych nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć lub podpisać umowę z przedmiotem zewnętrznym na prowadzenia tych zajęć.
16. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odpowiada za bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci od momentu przejęcia ich pod opiekę od nauczyciela do chwili ponownego przekazania nauczycielowi.
17. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone na terenie przedszkola po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego, jakie oferuje przedszkole.
18. Przedszkole realizuje treści i zadania w ścisłym współdziałaniu z Rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka).

§ 61. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom, polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
• z niepełnosprawności;
• z niedostosowania społecznego;
• z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
• ze szczególnych uzdolnień;
• ze specyficznych trudności w uczeniu się;
• z zaburzeń komunikacji językowej;
• z choroby przewlekłej;
• z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
• z niepowodzeń edukacyjnych;
• z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
• z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
• rodzicami;
• poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
• Świetlicą Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc specjalistów.
• placówkami doskonalenia nauczycieli;
• innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
• organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
• dziecka,
• rodziców;
• nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
• poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
• dyrektora przedszkola
• pomocy nauczyciela
• asystenta rodziny
• pracownika socjalnego
• kuratora sądowego
8. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem formie:
• zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
• porad i konsultacji.
• zajęć rozwijających uzdolnienia
9. W przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
10. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga pisemnej zgody rodzica.
11. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola.
12. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
13. Przedszkole udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej za zgodą rodzica.
14. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup, oraz specjaliści, wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności pedagodzy, psycholodzy, logopedzi.

§ 71. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) nauczyciel i woźna oddziałowa zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad grupą dzieci w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
b) personel przedszkola zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
c) przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d) nauczyciele współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc psychologa, pedagoga, logopedy i lekarza.
e) dzieci, którym Gmina zapewnia bezpłatny dowóz do i z przedszkola mają zapewnioną opiekę w czasie przejazdu.
f) rodzice dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.ROZDZIAŁ III Organy przedszkola

§ 8


1. Organami przedszkola są:
a) Dyrektor przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 9.1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez Organ Prowadzący.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
3. Zadania dyrektora są następujące:
a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,
d) planowanie, organizowanie i diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej placówki,
e) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
f) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
g) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
h) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
i) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
j) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
k) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
l) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
m) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
n) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
o) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
p) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ.,
q) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
r) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
s) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
t) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
u) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
v) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.


§ 10
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący przedszkolu.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
5. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:
a) Dyrektor,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Organ Prowadzący,
d) Organ Nadzorujący,
6. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza placówki.
7. Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed zebraniem.
8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa.
10. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) przygotowanie projektu statutu przedszkola,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów własnych,
c) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
d) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
11. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,
b) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,
c) organizację pracy placówki,
d) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
e) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
12. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności, co najmniej 1/2 liczby jej członków.
14. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
15. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
16. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny
17. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w §10 pkt. 2.


§ 11
1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.
2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola. Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej, Organu Prowadzącego przedszkole oraz Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
3. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola.
4. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
5. Rada Rodziców opiniuje Projekt Planu Finansowego składanego przez dyrektora placówki do Organu Prowadzącego.
6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
7. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
8. Tryb wyboru Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców PP nr 1 w Lewinie Brzeskim.

§ 12.
Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

§ 13


1.Organy przedszkola mają określone zadania i uprawnienia i współdziałają ze sobą:
a) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola,
b) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,
c) wspólnie rozwiązują sytuacje konfliktowe wewnątrz przedszkola,
d) w przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych, role mediatora może podjąć każdy z organów nie biorących bezpośrednio udziału w sprawie,
e) spory między organami przedszkola rozstrzygane są w drodze ugody.

2.W sytuacji gdy mediacja nie osiągnie pozytywnych skutków każda ze stron ma możliwość odwołania się do Organu Prowadzącego. Ostateczne rozstrzygnięcie zależy od dyrektora przedszkola.
§ 14W przedszkolu nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektora. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

ROZDZIAŁ IV Organizacja przedszkola

§ 15
1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć wychowawczo -dydaktycznych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić w grupie dzieci 3-4 letnich około 15 minut, w grupie dzieci 5-6-letnich - 25 minut.
6. W przedszkolu jest organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna wg określonego rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r (Dz. U 2010 nr 228,poz.1487).
7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
8. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
9. Liczba dzieci w oddziale, w którym zostały objęte opieką od 1-3 dzieci niepełnosprawne nie może być większa niż 20.
10. Przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do przedszkola odbywa się na podstawie orzeczenia właściwej poradni specjalistycznej.

§ 161. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, ale musi wynosić 15.
3. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów.
4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.
6. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza Organ Prowadzący przedszkole.
• w arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
• liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
• liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
• ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
7. Ramowy rozkład dnia, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, ustalany jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
9. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
10. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
11. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku , zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
12. Na terenie placówki organizowane są inscenizacje teatralne, spotkania z „ciekawymi ludźmi”, koncerty muzyczne.
13. Zasady tworzenia oddziałów dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.
14. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek zgłoszenia dziecka”,§ 171. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2. Przerwa wakacyjna wynosi 1 miesiąc i jest ona ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia każdego roku.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.


§ 18[/p]


1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8:00 do 13.00.
2. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jest ustalana przez organ prowadzący, przy czym maksymalną wysokość opłaty ustala Minister Edukacji Narodowej.
3. Opłata za przedszkole podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
4. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci w zakresie 3 posiłków. Zasady odpłatności związane z wyżywieniem ustala dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym Przedszkole. Dopuszcza się możliwość korzystania z mniejszej ilości posiłków. Koszty wyżywienia dziecka pokrywane są w pełni przez rodziców bądź opiekunów.
5. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych. Odliczenia dokonuje się od kwoty należnej za kolejny miesiąc (z góry).
6. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc opłatę zgodnie z opracowaną kalkulacją.
7. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry od 5 do 15 dnia każdego miesiąca.
8. Przedszkole podaje rodzicom dokładną informację o możliwości skorzystania z pomocy MOPS.§ 191. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
• jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
• dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy,
• trzech nauczycieli w przypadku grupy, w której pracuje dyrektor przedszkola,
• w grupie 3-latków zatrudniona jest pomoc nauczyciela,
• w trakcie zajęć poza budynkiem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują co najmniej 2 osoby (nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna)
1. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza Organ Prowadzący.
2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.


ROZDZIAŁ V Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola


§ 201. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
2. Wszyscy pracownicy placówki musza zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą: dyrektor, nauczyciel, pracownicy obsługi.
5. Zasady sprawowania opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu:
• każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia,
• dostrzeżone zagrożenie usuwa sam lub niezwłocznie zgłasza dyrektorowi przedszkola.
6. Podczas realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych nauczyciel zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom.
7. Zasady sprawowania opieki na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym określa regulamin placu zabaw.

§ 211. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) Wybieranie programu, w oparciu o który planuje pracę wychowawczo- dydaktyczną oraz składanie wniosku do dyrektora przedszkola o dopuszczenie w/w programu do użytku w przedszkolu,
c) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
e) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
f) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje sprawność urządzeń rekreacyjnych i zapewnia bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,
g) sprawdza stan techniczny oraz przydatność urządzeń i sprzętu przed każdymi zajęciami.
8. Zasady sprawowania opieki nad wychowankami podczas spacerów i wycieczek:
a) przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola jeden opiekun zapewnia opiekę grupie nie więcej niż 15 dzieci,
b) w czasie wycieczki poza granice miejscowości jeden opiekun zapewnia opiekę grupie nie większej niż 10 osób,
c) na udział w wycieczce autokarowej poza teren miejscowości dyrektor przedszkola musi uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) wychowanków,
d) wicedyrektor przedszkola pełni na wycieczce funkcję kierownika wycieczki. Opiekunami grup są nauczyciele oraz personel przedszkola,
e) podczas wycieczek obowiązkiem opiekunów grupy jest każdorazowe sprawdzenie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z miejsca postoju i po przybyciu do celu.
1. Nauczycielom i opiekunom nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku złych warunków atmosferycznych.
2. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest:
a) niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola,
b) w uzasadnionych przypadkach udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe oraz zawiadomić rodziców dziecka.
9. Postępowanie nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej:
a) natychmiast wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce,
b) niezwłocznie zawiadomić dyrektora, pozostały personel a w razie konieczności straż pożarną (998);
c) zastosować zarządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przystąpić do gaszenia pożaru,
d) w razie ogłoszenia akcji ewakuacyjnej nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza dzieci ustalonymi drogami ewakuacyjnymi.
e) przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego.
f) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
g) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
h) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
i) planowanie własnego rozwoju zawodowego– systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
j) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
k) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
l) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
m) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
n) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
o) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
p) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
q) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
r) rzetelnie realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
s) wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju;
t) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
u) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
v) dbałość o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

§ 22Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 23Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 24
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2. Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim dokumentowanym odpowiednim świadectwem lekarskim.
3. Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i przepisów obrony cywilnej, uczestniczenie w szkoleniach.
4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.


§ 25
Zadania innych pracowników przedszkola:
1. Woźna oddziałowa zobowiązana jest:
a) utrzymywać w czystości powierzone jej opiece pomieszczenia,
b) uczestniczyć podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
c) dbać o należyty stan mienia przedszkolnego,
d) pomagać nauczycielce przy organizowaniu zajęć, przy ubieraniu
e) i rozbieraniu dzieci, sprzątaniu i pomocy do zajęć, przy podawaniu posiłków.
2. Kucharka zobowiązana jest:
a) przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki,
b) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
c) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,
d) brać udział w ustalaniu jadłospisów.
3. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:
a) pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,
b) utrzymywać w czystości pomieszczenia kuchenne, sprzęt i naczynia kuchenne,
c) utrzymywać w czystości magazyn żywnościowy,
d) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów.
4. Woźny- konserwator zobowiązany jest:
a) wykonywać prace ogrodnicze wokół przedszkola,
b) dokonywać drobnych napraw,
c) dbać o estetykę otoczenia przedszkola,
d) wykonywać inne prace polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
5. Intendent przedszkola zobowiązany jest:
a) sprawować opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
b) zaopatrywać w sprzęt i żywność,
c) załatwiać sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola (remonty),
d) sporządzać jadłospisy,
e) prowadzić magazyn i dokumentację magazynową,
f) nadzorować i sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji dzieciom i personelowi,
g) pobierać od rodziców odpłatność za przedszkole.
6. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest:
a) sprzątać zabawki ,
b) pomagać dzieciom przy posiłkach (karmienie w razie potrzeby),
c) pomagać w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w szatni oraz podczas ćwiczeń gimnastycznych i załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
d) dbać o higienę dziecka w ciągu całego pobytu w przedszkolu
e) pomagać przy myciu rąk i korzystaniu z toalety,
f) pomagać nauczycielce w przygotowaniu pomocy do zajęć, uroczystości przedszkolnych i wystroju sali,
g) uczestniczyć w spacerach i wycieczkach oraz wyjściach na plac zabaw ze swoją grupą,
h) porządkować salę po zajęciach plastyczno-technicznych.

8. Opiekun dzieci dojeżdżających zobowiązany jest sprawować opiekę nad dziećmi dowożonymi do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim z miejscowości: Stroszowice, Sarny Małe i z PP Nr 1 do miejscowości: Kantorowice, Ptakowice, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice, Stroszowice, Sarny Małe, a w szczególności:

a. zapewnić bezpieczne wsiadanie dzieci do autobusu, pomoc dzieciom najmłodszym, sprawdzenie, czy wszyscy oczekujący wsiedli
b. dopilnować, aby dzieci w autobusie zajmowały miejsca siedzące,
c. zabezpieczać drzwi pojazdu uniemożliwiające ich otwieranie w czasie jazdy,
d. nie dopuszczać do opierania się osób przewożonych o drzwi autobusu w czasie jazdy,
e. otwierać drzwi i przeprowadzić wysiadanie dzieci z autobusu po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu,
f. nie dopuszczać do niewłaściwego zachowania się przedszkolaków i niszczenia wyposażenia autobusu.

9. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy,
ROZDZIAŁ VI Rodzice


§ 26Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego Statutu i Regulaminu placówki,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; o udzieleniu upoważnienia rodzice zawiadamiają pisemnie nauczyciela prowadzącego daną grupę dzieci,
e) przestrzeganie zasady, że osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane,
f) w przypadku nie zgłoszenia się po dziecko rodziców lub osób upoważnionych w czasie regulaminowym, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela,
g) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
h) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
i) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka
j) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola,
k) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania są zobowiązani do usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka,
l) współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola.


§ 27


1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i planu pracy w danym oddziale,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola Organowi Prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.
f) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać.

§ 28


Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego List Pochwalny Dyrektora.

§ 29


Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 30


Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a) zebrania grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
c) kąciki dla rodziców,
d) zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VII Wychowankowie

§ 311. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat.
2. Dyrektor przedszkola może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Dyrektor Szkoły Podstawowej


4. Dziecko w wieku 5 lat podlega rocznemu obowiązkowi przygotowania przedszkolnego.
5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo– dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności,
f) opieki i ochrony,
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby.

§ 321. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Zasady i postępowanie rekrutacyjne określa regulamin rekrutacji do PP nr 1 w Lewinie Brzeskim.
3. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lewin Brzeski, w tym spełniające kryteria ustawowe tj.:
a) dzieci pięcio i sześcioletnie( ur. od 01.07.2008r. do 31.12.2008r.) realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
b) dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w PP nr 1 w Lewinie Brzeskim
c) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
d) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
e) dzieci z rodzin zastępczych,
f) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
g) dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
4. Kryteria dodatkowe oraz terminy rekrutacji Dyrektor przedszkola ustala z organem prowadzącym.

§ 33Dyrektor, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, wydaje decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,
b) nieobecności dziecka ponad cztery tygodnie i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

§ 341. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu każdego roku szkolnego po uprzednim wybraniu firmy ubezpieczeniowej.


ROZDZIAŁ VIII Postanowienia końcowe

§ 35


Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 36


Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie Statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 37


Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 38


Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39


Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 40Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia

§ 41
Uchyla się Statut z dnia 14.03.2011r.


Data uchwalenia: 28.08.2013 r.


Dyrektor Przedszkola: Ewa Warchał
Przedszkolowo.pl logo