statut cz. II

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 31

152. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
153. Wszyscy pracownicy placówki musza zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
154. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
155. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą: dyrektor, nauczyciel, pracownicy obsługi.
156. Zasady sprawowania opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu:
1) każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia,
2) dostrzeżone zagrożenie usuwa sam lub niezwłocznie zgłasza dyrektorowi przedszkola.
157. Podczas realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych nauczyciel zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom.
158. Zasady sprawowania opieki na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym określa regulamin placu zabaw.

§ 32

159. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
160. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
161. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 33

162. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2) wybieranie programu, w oparciu o który planuje pracę wychowawczo- dydaktyczną oraz składanie wniosku do dyrektora przedszkola o dopuszczenie w/w programu do użytku w przedszkolu,
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
4) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
5) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
6) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
8) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
9) prowadzenie analizy gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
10) przygotowanie informacji o gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego,
11) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
14) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
15) planowanie własnego rozwoju zawodowego– systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
16) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
17) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
18) dbałość o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
19) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
20) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
21) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
22) rzetelnie realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
23) sprawdzanie stanu technicznego oraz przydatności urządzeń i sprzętu przed każdymi zajęciami, jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
24) przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
25) niezwłoczne informowanie o nieobecności z powodu choroby, w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym oddziale,
26) codzienne podpisywanie listy obecności,
27) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
28) przestrzeganie tajemnicy służbowej,
29) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki wynikających z organizacji placówki.
30) dbanie o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
31) systematyczne kontrolowanie sprawności urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w ogrodzie i zapewnia dziecku bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.
32) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

163. Zasady sprawowania opieki nad wychowankami podczas spacerów i wycieczek:
1) przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola jeden opiekun zapewnia opiekę grupie nie więcej niż 15 dzieci,
2) w czasie wycieczki poza granice miejscowości jeden opiekun zapewnia opiekę grupie nie większej niż 10 osób,
3) na udział w wycieczce autokarowej poza teren miejscowości dyrektor przedszkola musi uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) wychowanków,
4) wicedyrektor przedszkola pełni na wycieczce funkcję kierownika wycieczki. Opiekunami grup są nauczyciele oraz personel przedszkola,
5) podczas wycieczek obowiązkiem opiekunów grupy jest każdorazowe sprawdzenie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z miejsca postoju i po przybyciu do celu.
164. Nauczycielom i opiekunom nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku złych warunków atmosferycznych.
165. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielanie pomocy w nagłych wypadkach.
166. W przedszkolu nie podaje się żadnych leków, w tym: doustnych, wziewnych, w postaci zastrzyków, maści, żelu, z wyjątkiem określonym w pkt. 167
167. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszczają dzieci z chorobami przewlekłymi, gdy występuje konieczność stałego podawania leków, stosuje się odrębną umowę z rodzicami, którzy zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie lekarza ze wskazaniami i zgodą na pobyt dziecka w przedszkolu,
168. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka, każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest:
1) niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola,
2) w uzasadnionych przypadkach udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe oraz zawiadomić rodziców dziecka.
3) sporządzić notatkę służbowa z zaistniałego zdarzenia

169. Postępowanie nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej:
1) natychmiast wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce,
2) niezwłocznie zawiadomić dyrektora, pozostały personel a w razie konieczności straż pożarną,
3) zastosować zarządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przystąpić do gaszenia pożaru,
4) w razie ogłoszenia akcji ewakuacyjnej nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza dzieci ustalonymi drogami ewakuacyjnymi.

§ 34

170. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
171. Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim dokumentowanym odpowiednim świadectwem lekarskim.
172. Przestrzeganie przepisów BHP, HACCAP, przeciwpożarowych i przepisów obrony cywilnej, uczestniczenie w szkoleniach.
173. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
174. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

§ 35

175. Zadania innych pracowników przedszkola:
1) Woźna oddziałowa zobowiązana jest:
a) utrzymywać w czystości powierzone jej opiece pomieszczenia,
b) dbać o należyty stan mienia przedszkolnego,
c) pomagać nauczycielce przy organizowaniu zajęć, przy ubieraniu
i rozbieraniu dzieci, sprzątaniu i pomocy do zajęć, przy podawaniu posiłków.
d) uczestniczyć podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
e) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej
2) Kucharka zobowiązana jest:
a) przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki,
b) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
c) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,
d) brać udział w ustalaniu jadłospisów.
e) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej
3) Pomoc kuchenna zobowiązana jest:
a) pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,
b) utrzymywać w czystości pomieszczenia kuchenne, sprzęt i naczynia
kuchenne,
c) utrzymywać w czystości magazyn żywnościowy,
d) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem
produktów.
e) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej
4) Woźny- konserwator zobowiązany jest:
a) wykonywać prace ogrodnicze wokół przedszkola,
b) dokonywać drobnych napraw,
c) dbać o estetykę otoczenia przedszkola,
d) wykonywać inne prace polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
e) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej
5) Intendent przedszkola zobowiązany jest:
a) sprawować opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
b) zaopatrywać w sprzęt i żywność,
c) załatwiać sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności
pomieszczeń i sprzętu przedszkola (remonty),
d) sporządzać jadłospisy,
e) prowadzić magazyn i dokumentację magazynową,
f) nadzorować i sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji dzieciom i
personelowi,
g) pobierać od rodziców odpłatność za przedszkole,
h) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
6) Pomoc nauczyciela zobowiązana jest:
a) sprzątać zabawki ,
b) pomagać dzieciom przy posiłkach (karmienie w razie potrzeby),
c) pomagać w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w szatni oraz podczas ćwiczeń
gimnastycznych i załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
d) dbać o higienę dziecka w ciągu całego pobytu w przedszkolu
e) pomagać przy myciu rąk i korzystaniu z toalety,
f) pomagać nauczycielce w przygotowaniu pomocy do zajęć, uroczystości
przedszkolnych i wystroju sali,
g) uczestniczyć w spacerach i wycieczkach oraz wyjściach na plac zabaw
ze swoją grupą,
h) porządkować salę po zajęciach plastyczno-technicznych.
i) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej
7) Opiekun dzieci dojeżdżających zobowiązany jest sprawować opiekę nad dziećmi dowożonymi do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim z miejscowości: Stroszowice, Sarny Małe i z PP Nr 1 do miejscowości: Kantorowice, Ptakowice, Nowa Wieś Mała, Oldrzyszowice, Stroszowice, Sarny Małe, a w szczególności:
a) zapewnić bezpieczne wsiadanie dzieci do autobusu, pomoc dzieciom
najmłodszym, sprawdzenie, czy wszyscy oczekujący wsiedli
b) dopilnować, aby dzieci w autobusie zajmowały miejsca siedzące,
c) zabezpieczać drzwi pojazdu uniemożliwiające ich otwieranie w czasie
jazdy,
d) nie dopuszczać do opierania się osób przewożonych o drzwi autobusu w
czasie jazdy,
e) otwierać drzwi i przeprowadzić wysiadanie dzieci z autobusu po
całkowitym zatrzymaniu się pojazdu,
f) nie dopuszczać do niewłaściwego zachowania się przedszkolaków i
niszczenia wyposażenia autobusu.
176. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy,


ROZDZIAŁ VI
Wychowankowie i ich rodzice

§ 36

177. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat.
178. Dyrektor przedszkola może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
179. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat, a przypadku dziecka niepełnosprawnego- 9 lat.. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Dyrektor Szkoły Podstawowej
180. Dziecko w wieku 6 lat podlega rocznemu obowiązkowi przygotowania przedszkolnego.
181. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo– dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby.
9) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
10) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.
182. W przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi normy zachowań. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
1) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
3) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
4) szanować kolegów i wytwory ich pracy;
5) szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
6) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
7) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne
8) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

§ 37

183. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
184. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory do mycia zębów, piżamę (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
185. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola rzeczy wartościowych oraz telefonów komórkowych.
186. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione. W przedszkolu organizowane są „dni z zabawką”. W tym dniu dzieci mogą przynosić swoje zabawki zgodnie z ustaleniami organizacji tego dnia.


§ 38

187. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
188. Zasady i postępowanie rekrutacyjne określa regulamin rekrutacji do PP nr 1 w Lewinie Brzeskim.
189. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lewin Brzeski, w tym spełniające kryteria ustawowe tj.:
1) dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w PP nr 1 w Lewinie Brzeskim
2) dzieci sześcioletnie, realizujące obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego,
3) dzieci niepełnosprawne
4) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
5) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
6) dzieci z rodzin zastępczych,
7) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
8) dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
190. Kryteria dodatkowe oraz terminy rekrutacji Dyrektor Przedszkola ustala z Organem Prowadzącym.

§ 38

191. Dyrektor, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, wydaje decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,
2) nieobecności dziecka ponad cztery tygodnie i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

§ 39

192. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
193. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice we wrześniu każdego roku szkolnego po uprzednim wybraniu firmy ubezpieczeniowej.

§ 40

194. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego Statutu i Regulaminu placówki,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; o udzieleniu upoważnienia rodzice zawiadamiają pisemnie nauczyciela prowadzącego daną grupę dzieci,
5) przestrzeganie zasady, że osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane,
6) w przypadku nie zgłoszenia się po dziecko rodziców lub osób upoważnionych w czasie regulaminowym, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela,
7) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
8) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
9) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka
10) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania są zobowiązani do usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka,
11) współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola.
12) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola,
13) przestrzeganie innych obowiązków wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola,
14) Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
190. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i planu pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w tym jego zachowania i rozwoju,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola Organowi Prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.
6) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać.

§ 41

Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego List Pochwalny Dyrektora.

§ 42

Spotkania ogólne z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 43

Formy współdziałania przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe- 4 razy w roku
2) konsultacje – na bieżąco wg potrzeb
3) rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
4) kąciki wiedzy pedagogicznej dla rodziców- wymiana 5 razy w roku
5) gazetki informacyjne- uzupełniane na bieżąco
6) spotkania adaptacyjna- 1 tydzień w sierpniu każdego roku
7) spotkania integracyjne- 2 razy w roku
8) wycieczki integracyjne- 1 raz w roku w grupie najmłodszej
9) konkursy – zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok
10) uroczystości i imprezy – zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok


ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 44
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.


§ 45
Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie Statutu przez dyrektora przedszkola.§ 46
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 47
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 48
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 49

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Przedszkolowo.pl logo