REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY

REALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

KLUB SUPER WIEWIÓRKI – PRZYJACIELE OLI I KUBY” Nasze przedszkole od wielu lat jest członkiem Klubu Super Wiewiórki – Przyjaciele Oli i Kuby, który działa z inicjatywy PCK, jego celem jest kształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym oraz wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo. W działalności Klub Wiewiórka PCK realizujemy zadania taki jak: kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej, kształtujemy podstawowe nawyki zdrowego stylu życia – popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się, popularyzujemy zasady bezpieczeństwa ¬, kształtujemy postawy pro¬ ekologiczne wśród dzieci. Bierzemy również udział w ramach działania naszego klubu w akcji „Gorączka Złota”, podczas której dzieci zbierają do skarbonek bilony o nominałach 1gr. 2gr. oraz 5gr. Wielokrotnie nasze przedszkole zajmowało pierwsze miejsca na najlepszego zbieracza złota w powiecie brzeskim. Za sprawą hojności naszych rodziców również i w ubiegłym roku zdobyliśmy tytuł „Super zbieracza”, ale nie poprzestaliśmy na laurach i w dalszym ciągu zbieramy pieniądze, tak by przekazać je za sprawą PCK dzieciom najbardziej potrzebującym.

SZKOŁA PAMIĘTA -projekt zorganizowany z inicjatywy MEN. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "Z KULTURĄ MI DO TWARZY".
Głównym celem projektu jest promowanie kultury wśród dzieci i młodzieży. ... Jest on zgodny z Podstawą Programową i piątym kierunkiem polityki oświatowej na rok szkolny 2020 /2021 - wychowanie do wartości.3
Projekt ma na celu tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

„SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE” - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
• zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
• kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
• propagowanie zdrowego stylu życia,
• zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny. Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
• zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
• tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
• wprowadzenie dziecka w świat literatury,
• budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
• przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
• kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
• rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
• włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
• promocja przedszkola,
• rozwijanie współpracy między nauczycielami.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA - Pomysłodawcą projektu BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA jest Fundacja Burza Mózgów, która realizuje najważniejsze zadanie statutowe, jakim jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt polega na inauguracji działalności Bibliotek Przedszkolaka w przedszkolach publicznych.
W ramach kampanii każde przedszkole otrzymuje kuferek z dziesięcioma książkami dla dzieci, zestaw kart pracy opracowany do książek, specjalne teczki do przechowywania kart pracy, typograficzne okularki oraz pacynki babci i dziadka, które mają urozmaicić warsztaty czytelnicze. Cały ten zestaw do przedszkoli trafia bezpłatnie.
Ważnym elementem kampanii jest aktywny udział babć i dziadków, którzy odwiedzają dzieci w przedszkolach i czytają książki znajdujące się w kuferku

WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI LUBIĄ KURCZAKI - głównym celem projektu jest propagowanie zdrowej diety wśród dzieci oraz podniesienie poziomu wiedzy o mięsie drobiowym pochodzącym od polskich hodowców, producentów. W ramach projektu dzieci otrzymają kolorowanki, zawierające tematyczne rysunki. Zeszyty z kolorowankami zawierają również treści o wspólnym i bezpiecznym gotowaniu.


***  • „KLUB SUPER WIEWIÓRKI – PRZYJACIELE OLI I KUBY” Nasze przedszkole od wielu lat jest członkiem Klubu Super Wiewiórki – Przyjaciele Oli i Kuby, który działa z inicjatywy PCK, jego celem jest kształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym oraz wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo. W działalności Klub Wiewiórka PCK realizujemy zadania taki jak: kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej, kształtujemy podstawowe nawyki zdrowego stylu życia – popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się, popularyzujemy zasady bezpieczeństwa ¬, kształtujemy postawy pro¬ ekologiczne wśród dzieci. Bierzemy również udział w ramach działania naszego klubu w akcji „Gorączka Złota”, podczas której dzieci zbierają do skarbonek bilony o nominałach 1gr. 2gr. oraz 5gr. Wielokrotnie nasze przedszkole zajmowało pierwsze miejsca na najlepszego zbieracza złota w powiecie brzeskim. Za sprawą hojności naszych rodziców również i w ubiegłym roku zdobyliśmy tytuł „Super zbieracza”, ale nie poprzestaliśmy na laurach i w dalszym ciągu zbieramy pieniądze, tak by przekazać je za sprawą PCK dzieciom najbardziej potrzebującym.
  • „AKADEMIA WYOBRAŹNI PLAY – DOH” , to ogólnopolski program edukacyjny, koncentrujący się na rozwijaniu kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków. Celem programu jest realizowanie warsztatów wśród dzieci w wieku 3-6 lat według szczególnie przygotowanych zadań na różne okazje. Po raz pierwszy bierzemy udział w tym konkursie i bardzo się z tego powodu cieszymy, ponieważ otrzymaliśmy od organizatorów pudło pełne kolorowej ciastoliny, z której możemy ulepić to co tylko podpowie nam nasza wyobraźnia. Raz w miesiącu (od marca do czerwca) będziemy wykonywać wspólną grupową pracę, o tematyce narzuconej przez organizatorów programu, po czym ją sfotografujemy i umieścimy na stronie konkursowej Play-Doh. Na prace będzie można głosować na stronie internetowej Play – Doh i zwiększyć szanse na kolejne cenne nagrody. Zapraszamy całe rodziny do głosowania na nas.
  • "NASZE PRZEDSZKOLE" - to program edukacji przedszkolnej autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej, który uzyskał wyróżnienie w konkursie MEN i CODN. Jego przeznaczeniem jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z wytycznymi aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.Program uwzględnia indywidualizm każdego dziecka i pozwala na rozwijanie aspektów osobowości dziecka zgodnie z jego predyspozycjami intelektualnymi, potrzebami oraz właściwym mu tempem. Pozwala on również aktywować w maluchach twórcze potrzeby. Zakresy tematyczne dobrane są według kryteriów wieku oraz zdolności dziecka i obejmują 3 poziomy: dla dzieci młodszych, starszych i dzieci o wysokim poziomie rozwoju. Program ma na celu wspieranie rozwoju dziecka i zachęcanie do różnego typu aktywności takich,jak: aktywności społecznej,aktywności lingwistycznej,aktywności poznawczej, aktywności artystycznej,aktywności ruchowej i zdrowotnej.Program ten stanowi przygotowanie do późniejszej aktywności szkolnej.
  • „SZKOŁA WSPÓŁPRACY. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia przedszkola.Działanie jest skierowane nie tylko do środowisk przedszkolnych – dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, ale także do tzw. „otoczenia placówek” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku.Ideą projektu- Szkoła Współpracy jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.
  • Szwajcarsko -Polski Program KIK/34 „ZAPOBIEGANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ CHOROBOM PRZEWLEKŁYM poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” Projekt KIK-34 współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy (SPPW) z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i – w konsekwencji–zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.Idea programu zakłada, że w szkole/przedszkolu cała społeczność – pracownicy, uczniowie i rodzice–podejmują wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.Program ten realizujemy w naszym przedszkolu od 2013 roku.
  • "PRZEDSZKOLAKI - ZACZYTANE DZIECIAKI" - są to spotkania naszych przedszkolaków w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Lewinie Brzeskim.Celem ich jest,aby poprzez zabawę zachęcić dzieci do wypożyczania książek i razem z rodzicami czytania ich.Odbywają się one cyklicznie i dla każdej grupy wiekowej przygotowywane są zabawy, rebusy i gry. Najmłodsze dzieci, których przewodnikiem i opiekunem jest Prosiaczek, obchodzą ze swoim bohaterem różnorodne święta – niekoniecznie te dobrze znane z kalendarza. Grupy średniaków, którym towarzyszy Kubuś Puchatek, uczą się zasad savoir-vivre’u. Starszaki zaś, czyli dzieci, którym przewodzi Sowa Przemądrzała, odkrywają matematyczny świat w trochę inny sposób niż to się odbywa w szkole. Na koniec każdego spotkania dzieci otrzymują zadanie do wykonania z rodzicem w domu.Otrzymują za nie punkty. Na koniec roku z okazji Święta Biblioteki sumuje się je i najlepsi otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
  • "AKADEMIA AQUA FRESH" - nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej dla przedszkoli"Akademia Aqua fresh". Jest to program profilaktyki higieny ustnej. W Polsce problem próchnicy jest nadal bardzo poważny. W ramach tego programu realizowane są zajęcia edukacyjne w oparciu o zabawy,zagadki, gry edukacyjne, w których bohaterowie programu Pastusie i Barney uczą dzieci jak prawidłowo dbać o zęby oraz jak walczyć z niedobrym Robaczkiem Próchniczkiem.We wrześniu 2014r. nasze przedszkolaki w ramach tego programu brały udział w biciu Rekordu Guinnessa w myciu zębów.Oczywiście rekord został ustanowiony, a nasze przedszkolaki otrzymały dyplomy potwierdzające ich udział w tym przedsięwzięciu.
Przedszkolowo.pl logo