STATUT- część I


STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 1 w LEWINIE BRZESKIMPodstawa prawna

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
6. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591),
8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.);
9. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 ze zm.);
10. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.);
11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578).

ROZDZIAŁ I

Rodzaj i nazwa przedszkola

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne nr 1
2. Siedzibą przedszkola jest budynek położony przy Alei Wojska Polskiego 13 w Lewinie Brzeskim
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Lewin Brzeski z siedzibą w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim
6. Przedszkole używa pieczęci o treści:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 1
49 – 340 LEWIN BRZESKI
Aleja Wojska Polskiego13
Tel.(77) 412-72-01
NIP 747-16-89-683 regon 530854060

§ 2

7. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim
2) Organie Prowadzącym- należy przez to rozumieć Gminę Lewin Brzeski
3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim
4) Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
5) Rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 3
8. Celem Przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
§ 4

9. Przedszkole realizuje cele zgodnie z obraną misją:
1) Nasze przedszkole – przedszkolem przyjaznym rodzinie, w którym dzieci, rodzice, personel akceptują się wzajemnie i są równouprawnionymi partnerami.
2) Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych wychowanków
3) Stoimy na straży praw dziecka
4) Zapewniamy kompetentnych nauczycieli
5) W naszym przedszkolu odkrywamy talenty naszych wychowanków- wspieramy ich aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

§ 5
10. Priorytety Przedszkola to:
a) indywidualne i podmiotowe traktowanie dziecka
b)
c) udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych oraz innych tworzonych przez nauczycieli przedszkola dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
d) ogród przedszkolny- miejscem wielozmysłowego poznawania świata oraz ulubionym miejscem zajęć i zabaw każdego przedszkolaka
e) promocja placówki w środowisku
f) diagnozowanie oczekiwań dzieci, rodziców i środowiska


§ 6

11. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkola to:
1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej prac;
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
17) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:
a) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt. 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;§ 7
12. Cele i zadania przedszkola realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola poprzez:

1) bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
3) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
4) kierowanie dzieci do poradni psychologiczno- pedagogicznej na podstawie przeprowadzonej obserwacji i diagnozy,
5) współdziałanie ze szkołami działającymi w środowisku, organami, instytucjami o charakterze kulturalno-oświatowym i gospodarczym, dzięki którym dzieci mają możliwość podejmowania i inicjowania różnych form aktywności.
13. Przedszkole sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem dzieci, stymuluje ich wszechstronny rozwój, prowadzi działalność profilaktyczną i kompensacyjną, wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
14. Przedszkole w zakresie promocji i ochrony zdrowia, prowadzi działania ukierunkowane mające na celu kształtowanie u dzieci i całej społeczności przedszkolnej zachowań prozdrowotnych poprzez:
1) zapewnienia wysokiej jakości edukacji zdrowotnej;
2) praktykowania zachowań prozdrowotnych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i zachęcania ich rodziców do kontynuowania tych zachowań w domu;
3) zapewnienia zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji żywieniowych i smakowych zgodnie z ich potrzebami;
4) zapewnienia dzieciom odpowiedniego rytmu aktywności w przedszkolu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
5) wzmacniania kondycji fizycznej przedszkolaków przez zapewnienie spontanicznej aktywności fizycznej i zorganizowanych zajęć ruchowych;
6) rozwijania umiejętności życiowych – osobistych i społecznych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.
7) podejmowanie działań mających na celu rozwijanie umiejętności dbania o swoje zdrowie,
8) włącznie w działania prozdrowotne całej społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i pracowników,
9) propagowanie działań prozdrowotnych w społeczności lokalnej,
10) realizację programów i projektów własnych oraz ogólnopolskich z zakresu promocji zdrowia
15. Przedszkole pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze:
1) dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka,
2) informuje na bieżąco o jego postępach wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby.
16. Przedszkole zapewnienia dzieciom bezpieczny pobyt oraz określa sposób bezpiecznego przyprowadzania i powrotu wychowanków do domu poprzez wprowadzenie pisemnych upoważnień do odbioru dzieci przez osoby inne niż rodzice..

§ 8
17. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1) Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 – 8:00; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie bądź ustnie. Dzieci przyprowadzane są do sali i odbierane przez rodziców bezpośrednio od nauczycielki lub pomocy nauczyciela
2) Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:00.
3) Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione przez rodziców.
4) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
5) Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np.: upojenie alkoholowe).
6) O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
7) W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godziny 16.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
8) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka kontaktuje się z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka i oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej.
9) Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godziny 16.30, nauczycielka powiadamia komisariat policji w Lewinie Brzeskim o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami. Powiadomione służby decydują o dalszych działaniach związanych z zapewnieniem opieki dziecku.
10) Rodzice odbierają dziecko z przedszkola niezwłocznie- jeśli zostaną poinformowani o chorobie, złym samopoczuciu dziecka bądź o nieszczęśliwym zdarzeniu czy urazach dziecka, które uniemożliwiają mu dalszy bezpieczny pobyt w przedszkolu.
11) Życzenie jednego z rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
18. Przedszkole realizuje programy własne, wprowadza innowacje pedagogiczne, eksperymenty oraz zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
19. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
20. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

§ 9

21. Podstawowe formy działalności przedszkola to:
1) zajęcia edukacyjne kierowane organizowane z małym zespołem i z całą grupą
2) zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach
3) zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze dla dzieci mających trudności w nauce
4) zajęcia dodatkowe
5) wycieczki i spacery
6) uroczystości przedszkolne,
7) zabawy niekierowane-spontaniczna działalność dziecka,
8) prace porządkowe i samoobsługowe,
9) współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi,
10) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi.

22. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.

§ 10

23. Przedszkole sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem dzieci, stymuluje ich wszechstronny rozwój, prowadzi działalność profilaktyczną i kompensacyjną, wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
24. Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.
25. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 33 niniejszego statutu;
2) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;
3) przestrzeganie liczebności grup;
4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
6) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
7) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;
8) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
10) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
11) ogrodzenie terenu przedszkola;
12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
13) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;
14) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
15) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
16) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;
17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;
18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
26. Przedszkole realizuje programy własne, wprowadza innowacje pedagogiczne, eksperymenty oraz zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci dla każdego dziecka, uczęszczającego do przedszkola.
27. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
28. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
29. Dyrektor organizuje zajęcia dodatkowe, których prowadzenie może powierzyć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zatrudnić nowych nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć.
30. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odpowiada za bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci od momentu przejęcia ich pod opiekę od nauczyciela do chwili ponownego przekazania nauczycielowi.
31. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone na terenie przedszkola po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego, jakie oferuje przedszkole.
32. Przedszkole realizuje treści i zadania w ścisłym współdziałaniu z Rodzicami .

§ 11

33. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
34. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
35. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom, polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
36. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
37. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
38. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami;
2) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
3) Świetlicą Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc specjalistów.
4) placówkami doskonalenia nauczycieli;
5) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
6) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
39. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
1) dziecka,
2) rodziców;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
4) poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5) dyrektora przedszkola
6) pomocy nauczyciela
7) asystenta rodziny
8) pracownika socjalnego
9) kuratora sądowego
40. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem formie:
1) zajęć specjalistycznych, w tym: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) zajęć rozwijających uzdolnienia
41. W przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
42. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga pisemnej zgody rodzica.
43. O objęciu dziecka zajęciami lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola.
44. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
45. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup, oraz specjaliści, wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności logopeda, terapeuta, oligofrenopedagog.

§ 12

46. W zakresie organizacji kształcenia , wychowania i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Przedszkole zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
6) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
47. W przedszkolu realizuje się opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi.
48. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) nauczyciel i woźna oddziałowa zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad grupą dzieci w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) personel przedszkola zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
3) przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
4) nauczyciele współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc psychologa, pedagoga, logopedy i lekarza.
5) dzieci, którym Gmina zapewnia bezpłatny dowóz do i z przedszkola mają zapewnioną opiekę w czasie przejazdu.
6) rodzice dzieci dojeżdżających są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola

§ 13
49. Organami przedszkola są:
1. Dyrektor przedszkola,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców.
50. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
§ 14

51. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez Organ Prowadzący.
52. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
53. Zadania dyrektora są następujące:
1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
4) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,
5) planowanie, organizowanie i diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej placówki,
6) współpraca z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi,
7) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
9) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
10) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
11) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
12) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
13) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
14) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
15) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
16) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
17) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
18) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
19) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami HACCP, Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ.,
20) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
21) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
22) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
23) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
24) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
25) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

§ 15

54. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
55. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący przedszkolu.
56. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
57. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
58. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Organ Prowadzący,
4) Organ Nadzorujący,
59. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza placówki.
60. Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed zebraniem.
61. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
62. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa.
63. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów własnych,
3) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
4) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
64. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,
2) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,
3) organizację pracy placówki,
4) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
5) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
65. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
66. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności, co najmniej 1/2 liczby jej członków.
67. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
68. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
69. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny
70. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w §15 pkt.56
§ 16

71. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.
72. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.
73. Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej, Organu Prowadzącego przedszkole oraz Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
74. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola.
75. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
76. Rada Rodziców opiniuje Projekt Planu Finansowego składanego przez dyrektora placówki do Organu Prowadzącego.
77. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
78. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
79. Tryb wyboru Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim przedstawia się następująco:
1) w terminie ustalonym przez Dyrektora Przedszkola, zwoływane jest we wrześniu zebranie, na zebraniu rodzice wybierają swoich przedstawicieli z których przynajmniej po 1 osobie jest z danego oddziału, w wyborach, o których mowa w pkt b), jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic, dyrektor otwiera część zebrania poświęconą wyborom Rady Rodziców i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch członków komisji wyborczej, która przeprowadzi wybory. Przewodniczącym ,ani członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Rodziców.
2) do zadań Komisji należy: przyjmowanie zgłoszeń kandydatur przygotowanie we współpracy z pozostałymi rodzicami kart do głosowania, nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, ogłoszenie wyników głosowania.
3) komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dziewięć,
4) osoba kandydująca do Rady Rodziców musi wyrazić na to zgodę głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów
5) w głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego dziecka Wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu lub dziewięciu nazwisk kandydatów, na których głosuje głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób, na które głosuje za wybranych do Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim uważa się dziewięć pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów gdy ich liczba przekracza 9,
6) o tym, któremu z nich przypada miejsce w Radzie Rodziców, rozstrzyga kolejna tura wyborów kolejne tury wyborów przeprowadza ta sama Komisja wyborcza na tym samym zebraniu. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1), dokumentuje protokół sporządzony przez jednego z członków komisji wyborczej, a podpisany przez jej pełny skład.
7) protokół z wyborów Dyrektor przekazuje Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.
8) pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Przedszkola w terminie do 15 października każdego roku.
9) dyrektor Przedszkola otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.
10) Rada Rodziców konstytuuje się zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.
§ 17
Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
§ 18

80. Organy przedszkola mają określone zadania i uprawnienia i współdziałają ze sobą:
1) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola,
2) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,
3) wspólnie rozwiązują sytuacje konfliktowe wewnątrz przedszkola,
4) w przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych, role mediatora może podjąć każdy z organów nie biorących bezpośrednio udziału w sprawie,
5) spory między organami przedszkola rozstrzygane są w drodze ugody.

§ 19

81. W przedszkolu przyjęty jest następujący porządek rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
1) Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku:
a) indywidualnych rozmów;
b) nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej w ciągu 7 dni od złożenia wniosku;
c) nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny- w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku;
82. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej; do organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

83. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców powinni dążyć do:
1) polubownego załatwiania sporu w toku:
a) indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami;
b) indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora;
c) indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami;
d) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola;
e) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
§ 20

W przedszkolu nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektora. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola
§ 21

84. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
1) 5 sal do zajęć i zabaw dla poszczególnych grup;
2) jadalnię;
3) salę do zajęć terapeutycznych;
4) kuchnię i zaplecze kuchenne;
5) 4 szatnie dla dzieci;
6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
7) zaplecze sanitarne;
8) ogród składający się placu zabaw wyposażonego w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych oraz ścieżkę edukacyjną- Tajemniczy Ogród Zmysłów.
85. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.
86. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 22

87. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
88. Przedszkole jest 5 - oddziałowe.
89. Czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.00 do 16.00.
90. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 - 13.00.
91. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.
92. Liczba dzieci w oddziale musi wynosić 15, ale nie może przekraczać 25.
93. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.
94. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.00.
95. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w przedszkolu przez dyrektora.
96. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
97. Na wniosek rodziców i za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, rytmika, zajęcia teatralne. Zajęcia te są bezpłatne.
98. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - do 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – do 30 minut.
99. Przedszkole, na wniosek rodziców organizuje naukę religii.
100. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

§ 23
101. W Przedszkolu dla dzieci z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się kształcenie , wychowanie i opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
102. Kształcenie, wychowanie i opiekę organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.
103. Przedszkole zapewnia:
1) realizację zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) warunki do nauki, sprzęt i pomoce dydaktyczne,
3) zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne - indywidualne lub w grupie do 5 dzieci,
4) Integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym.
104. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
105. Wymiar godzin zajęć rewalidacji dla danego dziecka ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym mając na uwadze zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.
106. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele i specjaliści, opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który określa:
1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego do wymagań edukacyjnych,
2) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
3) rodzaj zajęć dostosowanych do zaleceń oraz możliwości rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
4) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
5) formy i okres udzielania dziecku pomocy,
6) działania wspierające rodziców dziecka.
7) zakres współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi.
8) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów
107. Pracę zespołu koordynuje nauczyciel oddziału, do którego uczęszcza dziecko.
108. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
109. Program opracowuje się na okres , na jaki zostało wydane orzeczenia.
110. Dyrektor przedszkola uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i psychofizyczne dziecka wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w programie.
111. Szczegółowe zasady organizacji pomocy dzieciom niepełnosprawnym w przedszkolu określa aktualne Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych.

§ 24
112. W Przedszkolu dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
113. Zajęcia organizuje się dla dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat.
114. Celem tych zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.
115. Zajęcia prowadzą nauczyciele mający kwalifikacje z oligofrenopedagogiki.
116. Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizowanych we współpracy z rodzicami
117. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć.
118. Godzina zajęć trwa 60 minut.
119. Minimalny wymiar zajęć wynosi:
1) 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie – w przypadku zajęć zespołowych;
2) 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie – w przypadku zajęć indywidualnych.
120. Dzienny czas trwania zajęć, o którym mowa w ust. 2, ustala dyrektor jednostki systemu oświaty organizującej zajęcia, we współpracy z rodzicami, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestnika zajęć.
121. Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć, zawierający w szczególności:
1) cele realizowanych zajęć;
2) metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć;
3) zakres współpracy z rodzicami uczestnika zajęć

§ 24

122. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach łączonych.
123. Grupa łączona jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach: 6.00 – 8.00 i 15.00 – 16.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 16.00 do momentu zamknięcia przedszkola.
124. Liczba dzieci w grupie łączonej nie może przekraczać 25.
125. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
126. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze łączonej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Spacerów i Wycieczek

§ 25

127. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
1) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
2) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy,
3) trzech nauczycieli w przypadku grupy, w której pracuje dyrektor przedszkola,
4) w grupie 3-latków zatrudniona jest pomoc nauczyciela,
5) w trakcie zajęć poza budynkiem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują co najmniej 2 osoby (nauczyciel, pomoc nauczyciela, woźna)
128. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza Organ Prowadzący.
129. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
.
§ 26

130. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu przedszkole. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do 29 maja danego roku.
131. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę oddziałów przedszkolnych;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej;
4) czas pracy poszczególnych oddziałów;
5) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska;
6) liczbę pracowników administracji i obsługi,
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 27

132. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. . Nauczyciele opracowują plan dnia w danej grupie uwzględniając możliwości fizyczne, wiek dzieci i ich potrzeby.

§ 28

133. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu Przedszkola określa:
1) W godzinach 6.00 - 8.00:
a) schodzenie się dzieci;
b) zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;
c) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym;
d) zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie;
e) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem;
f) przygotowanie do śniadania.
2) W godzinach 8.15 - 11.30:
a) śniadanie;
b) zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań;
c) prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym;
d) zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej;
e) zabawy ruchowe z prawidłami;
f) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym;
g) zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
h) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.
3) W godzinach 11.30 – 14.00:
a) obiad,
b) profilaktyka stomatologiczna,
c) zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,
d) opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,
e) zabawy uspokajające i relaksujące,
f) spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
g) zajęcia dodatkowe,
h) przygotowanie do podwieczorku
i) w oddziale I po obiedzie dzieci leżakują.
4) W godzinach 14.00 – 16.00:
a) podwieczorek;
b) prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym;
c) gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne;
d) zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

134. Ramowy rozkład dnia, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, ustalany jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
135. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
136. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
137. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
138. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
139. Na terenie placówki organizowane są inscenizacje teatralne, spotkania z „ciekawymi ludźmi”, koncerty muzyczne.
140. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek zgłoszenia dziecka”,

§ 29

141. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
142. Przerwa wakacyjna wynosi 1 miesiąc i jest ona ustalana jest przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora i Rady rodziców w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia każdego roku.
143. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.§ 30

144. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8:00 do 13.00.
145. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jest ustalana przez organ prowadzący, przy czym maksymalną wysokość opłaty ustala Minister Edukacji Narodowej.
146. Opłata za przedszkole podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
147. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci w zakresie 3 posiłków. Zasady odpłatności związane z wyżywieniem ustala dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym Przedszkole. Dopuszcza się możliwość korzystania z mniejszej ilości posiłków. Koszty wyżywienia dziecka pokrywane są w pełni przez rodziców bądź opiekunów.
148. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych. Odliczenia dokonuje się od kwoty należnej za kolejny miesiąc (z góry).
149. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc opłatę zgodnie z opracowaną kalkulacją.
150. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry od 5 do 15 dnia każdego miesiąca.
151. Przedszkole podaje rodzicom dokładną informację o możliwości skorzystania z pomocy MOPS.


Przedszkolowo.pl logo